1. Αλιεύματα- Ιχθυολογία

Τα αλιεύματα είναι ο βασικός σκοπός της αλιευτικής δραστηριότητας, και ως εκ τούτου αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της αλιευτικής εκπαίδευσης των μαθητευόμενων. Στα πλαίσια του συγκεκριμένου μαθήματος, οι εκπαιδευόμενοι θα μάθουν γενικές πληροφορίες για τα αλιεύματα στον ελληνικό υδάτινο χώρο, καθώς επίσης και τεχνικές αλίευσης και αποθήκευσής τους.

2. Αλιευτικά Εργαλεία

Τα αλιεύματα είναι ο βασικός σκοπός της αλιευτικής δραστηριότητας, και ως εκ τούτου αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της αλιευτικής εκπαίδευσης των μαθητευόμενων. Στα πλαίσια του συγκεκριμένου μαθήματος, οι εκπαιδευόμενοι θα μάθουν γενικές πληροφορίες για τα αλιεύματα στον ελληνικό υδάτινο χώρο, καθώς επίσης και τεχνικές αλίευσης και αποθήκευσής τους.

  • Να μάθουν τους διαφορετικούς τρόπους κατασκευής διχτυών.
  • Να μπορούν να ράψουν τα δίχτυα με κατάλληλο τρόπο για την αποτελεσματική αλίευση ψαριών.
  • Να μπορούν να επιδιορθώσουν τα δίχτυα σε περίπτωση ζημιάς.
  • Να μάθουν συγκεκριμένους ναυτικούς κόμπους .
  • Να γνωρίζουν τα βασικά αλιευτικά εργαλεία
    Να γνωρίζουν την χρήση και αξιοποίηση των συρμάτων
  • Να γνωρίζουν την ασφαλή και αποτελεσματική χρήση του βιντζίου
  • Να γνωρίζουν την σύνθεση όλων των επιμέρους αλιευτικών εργαλείων, έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εξαλίευση

3. Η τέχνη της αλιείας

Σκοπός του μαθήματος είναι η ενημέρωση των εκπαιδευόμενων σε σχέση με την ιστορική εξέλιξη της αλιείας στην Ελλάδα, καθώς και την υπάρχουσα κατάσταση. Ο στόχος είναι να μπορέσουν οι εκπαιδευόμενοι να συνειδητοποιήσουν την αξία που φέρνει η αλιεία στην χώρα, έτσι ώστε να είναι συνολικά πιο ευαισθητοποιημένοι, αλλά και περήφανοι που ανήκουν σε αυτόν τον κλάδο.

4. Αλιευτική Διαχείριση

Μια από τις πιο βασικές προκλήσεις για το επάγγελμα της αλιείας στις ημέρες μας, είναι η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, έτσι ώστε να εξασφαλισθεί η προστασία των αλιευμάτων, αλλά και η δυνατότητα αλίευσης στο μέλλον. Το συγκεκριμένο μάθημα θα επιχειρήσει να ενημερώσει τους σπουδαστές για την υπάρχουσα περιβαλλοντική κατάσταση στο υδάτινο περιβάλλον της Ελλάδα, τις επιπτώσεις που έχει στην αλιεία, καθώς επίσης και να τους ευαισθητοποιήσει ώστε να βρουν λύσεις για την επιτυχή αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης.

Μια από τις πιο σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο χώρος της αλιείας είναι η διατήρηση των ιχθυαποθεμάτων σε υγιή επίπεδα στις θάλασσες. Με το μάθημα της αλιευτικής διαχείρισης οι σπουδαστές ενημερώνονται για την τρέχουσα κατάσταση των αλιευμάτων στις ελληνικές θάλασσες και μαθαίνουν τους βέλτιστους τρόπους και τις καλύτερες πρακτικές για να μπορεί να διατηρηθεί το ιχθυαπόθεμα, ώστε να υπάρχει και το επάγγελμα του αλιέα στο μέλλον.

5. Επικοινωνία & Διαχείριση συγκρούσεων

Δεδομένου ότι οι σπουδαστές θα μπουν σε έναν κλάδο στον οποίο δεν έχουν εισαχθεί τις τελευταίες δεκαετίες νέοι εργαζόμενοι, θα γνωρίσουν έντονη δυσπιστία και αντίσταση για αλλαγή. Το συγκεκριμένο μάθημα θα τους προετοιμάσει με τα κατάλληλα νοητικά εργαλεία, έτσι ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν αποδοτικά και αποτελεσματικά τις συγκρούσεις που θα αντιμετωπίσουν.

6. Αλιευτική Νομοθεσία

Σκοπός του μαθήματος είναι η διδασκαλία της ισχύουσας αλιευτικής νομοθεσίας στην Ελλάδα, καθώς επίσης και οι ανάγκες σχετικά με τη βιωσιμότητα που καλύπτει η ύπαρξη της συγκεκριμένη νομοθεσίας.

Close Menu